Monday, January 8, 2018

Mis toimub EKL -KKK ga

Kuna viimase kuu jooksul on seoses EKL - KKK ga toiminud uskumatuid asju, siis kirjutaks siia nö. kokkuvõtvalt kokku, mis on toimunud ja miks.
Kuni aastani 2001. valitses Eesti koerakoolituses olukord, kus meil puudusid igasugused katse eeskirjad, eksamite ja võistluste kalendrid, tulemusi ei näinud kuskilt  jne jne. Sellest võiks kirjutada omaette loo, kuidas tol ajal eksameid tehti ja üldse mingite eksamite toimumise kohta infot sai jne. Aastal 2001. kogunesid kokku Eesti koerakoolitusega seotud inimesed (kohtunikud, koolitajad jne) ning loodi EKL Koerte Koolitust Koordineeriv Kogu ehk EKL -KKK.  Sellest ajast on nüüd möödas ligi 17 aastat ning peab tõdema, et nii raskes olukorras, kui praegu Eesti Kennelliidu koertekoolitusega tegelev üksus on, pole kunagi selle aja jooksul kordagi ette tulnud. Ma  juhtisin EKL - KKK d 2001 - 2011 ning minu tagasiastumisega samas ajajärgus astus tagasi EKL - KKK juhtimise juurest mitmeid asjalikke inimesi. Tegelikult ma adusin, et tuleb mõningane kukkumine, kuid ma ei kujutanud ette, et saab nii hulluks asi minna, nagu ta praegu on. Hetkel valitseva olukorra kohta võib öelda, et põhimõtteliselt on EKL - KKK lakanud olemast. Sisuliselt tähendab see näiteks seda, et kui täna keegi tahab veebruarisse taotleda KK või BH eksamit, siis ei saa öelda, et see on võimatu, kuid see on peaaegu võimatu. Kirjutan puhtalt faktidele põhinedes samm - haaval lahti, mis on toimunud alates detsembri algusest.
2 aastat tagasi kinnitati EKL - KKK le  uus eestseisus, mis pidi EKL - KKK d juhtima veel kuni selle aasta veebruari - märtsini. Istuv eestseisus erines märkimisväärselt eelnevatest selle poolest, et nad tegid väga suure osa otsustest kinnistel nö. interneti koosolekutel. See tähendab, et ei EKL ega ka EKL - KKK liikkmetel polnud mingit aimu, et millal midagi arutatakse, ega ammugi mitte mingit võimalust arutlustel kaasa lüüa. Otsused tekkisid valitud inimeste omavahelise meilivahetuse baasil. Näiteks möödunud 2017 aasta jooksul toimus 14 nn. interneti kooosolekut, millede raames langetati 61 otsust ning samaaegselt toimus vaid 2 avalikku koosolekut, milledel teoreetiliselt oleks keegi saanud osaleda. Kuivõrd ka neist kahest avalikust koosolekust anti teada vaid mõned päevad ette, siis oalemise võimalus oligi üsna teoreetiline. Selline tegutsemine, kus nii suur hulk otsuseid langetataksse pisikese seltskonna omavahelisel  arutlusel, mis on liikmetele täiesti varjatud iseloomustaks paremini mingit põrandaalust organisatsiooni kui sellist avalikku organisatsiooni, nagu Eesti Kennelliit.

Asjaolule, et selline internetikoosolekute pidamine ei ole korrektne andis tegelikult teada juba 2016 aasta suvel koostatud EKL revisjoni komisjoni akt. Kahjuks ei huvitanud EKL - KKK eestseisust see akt ning paraku ei sekkunud olukorda ka eelnev EKL juhatus. Mis siis juhtus alates detsembrist 2017.

1.  12. detsembril 2017 toimus EKL juhatuse koosolek, kuhu EKL - KKK eestseisus esitas mõned  dokumendid ja otsused kinnitamiseks. Nende hulgas ka EKL 2018. aasta võistluste kalenderplaan. 
Kui miski allüksus esitab EKL juhatusele midagi nö. kinnitamiseks, siis peab ta täiesti loogiliselt esitama kas väljavõtte protokollist või protokolli millega see otsus vastu võeti.
EKL - KKK esitas need otsused EKL juhatusele kinnitamiseks sellise koosoleku protokolli baasil
http://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2015/11/EKL-KKK-Eestsesisuse-protokoll-nr-15-28.11.2017.pdf
Interneti koosolekute pidamise kord on sätestatud seadusega ning kui te vaatate seda protokolli, kus üks koosolek on justkui kestnud terve kuu ning selle erinevate punktide otsustamisel on osalenud erinev arv inimesi, kes on hääletnud kord nii kord naa, siis selline internetikoosolek ei mahu seaduse raamidesse. Täiesti loogiliselt ei saanud EKL juhatus sellise protokolli baasil, mis põhines mitte korrektsel koosolekul langetada mingeid otsuseid ehk EKL - KKK otsused jäid kinnitamata.

2. Kuna mitmete punktidega oli aga kiire, siis EKL juhatus andis EKL - KKK eestseisusele konkreetsed suunised, mida peaks tegema. Soovitati kokku kutsuda nädala pärast korrektne koosolek (mis võib olla ka interneti koosolek) ning nö. ühe hääletuseg akinnitada kõik need esitatud punktid.  EKL juhatus planeeris endale nö. järgmiseks päevaks oma erakorralise koosoleku, et siis nö. üle kinnitada need otsused, et kiired asjad saaksid kiirelt tehtud ja võistluskalender ikkagi jõuaks veel 24 tunnil jõusse. Tegelikult ju oleks EKL -KKK eestseisusel olnu dväga lihtne teha vaid see üks samm ning kõik oleks läinud normaalselt edasi.

3. See EKL - KKK koosolek oleks pidanud toimuma 18. detsembril . Kaks eestseisuse liiget Aili Kivinurm ja Indrek Tirmaste valmistasid allkirju nõudva otsuse ette ning põhimõtteliselt oli vaja vaid eestseisuses oleva 6 liikme allkirju.  Iseenesest ju väga lihtne olukord , mida suudaks teha iga  lapski. Vaja oli anda vaid allkiri.

4. Paraku hakaksid aga ülejäänud 4 eestseisuse liiget protsessima. Nad ei olnud nõus sellistele otsustele alla kirjutama ning tahtsid osasid otsuseid muuta . Üks otsus, mida näiteks muuta taheti oli minu määramine FCI Töökoerte komisjoni  Eesti esindajaks. Kuna EKL juhatus oli konkreetselt palunud, et EKL - KKK kinnitaks otsused 1:1 le sellega, mis nad eelnevalt olid esitanud, siis hakkas eestseisuse liige Aili Kivinurm protesteerima otsuse muutmise vastu ehk tegevuse vastu, mis oli juhatuse juhiste vastane.  Seepeale ähvardas EKL - KKK eestseisuse teine liige Maris Luberg, et kui Aili ei ole muutmisega nõus, siis ei kinnita EKL - KKK eestseisus  Aili valdkonna ehk pääste valdkonna esindajat FCI juures.  Ehk hakka stoimuma juba sisuline santazeerimine võimuga. Kui ma sellest kuulsin, siis mulle tundus see täiesti uskumatu, sest ma ei kujutanud, ette et selline ähvardamine sellisel kujul sellises üksuses võiks ja saaks üldse toimuda. Paraku tunnistas Maris Luberg Facebookis ka ise üles, et selline ähvardamine toimus.

5. EKL juhatus oli palunud vaid ühte asja, et tehtaks korrektne koosolek ja vormistataks korrektne otsus kujul, nagu oli ette antud. Pidi lihtsalt nö. üle kinnitama juba eelnevalt nö. langetatud otsused. Seda kahjuks ei tehtudki. EKL juhatus oli sunnitud oma erakorralise koosoleku kutsuma seetõttu kokku veel teist korda ning kinnitama erandkorras sisuliselt isesesivalt 2018. aasta võistluskalendri, et vältida vastasel juhul tekkivat kaost, kus me minnes aastasse 2018 ei oma tegelikult võistluskalendrit.

6. Vahepeal tekkis antud temaatika ümber elav vestlus EKL - KKK IPO/ KK ametlikus Facebooki grupis, kus eestseisuse liige Aili Kivinurm esitas konkreetsed tõendid, kuidas osas eestseisuse liikmed olid käitunud äärmiselt ebakorrrektselt ja taunitavalt. Seepeale otsustasid 4 eestseisuse liiget omavoliliselt lõigata  Aili kui ühe eestseisuse liikme välja kogu EKL - KKK dokumentatsioonist ning kirjavahetusest. Selline käitumine on vastuolus  nii EKL põhikirjaga, allüksuste reglemendiga kui ka EKL - KKK põhimäärusega.

7. Kuivõrd EKL - KKK osade eestseisuse liikmete tegevus oli äärmiselt taunitav, siis hakkas laekuma massiliselt liikmeks astumise avaldusi erinevate koerakoolitusvaldkondade iniemstelt, kes soovisid astudes EKL - KKK liikmeks nö. lõpetada sellise isetegevuse.

8. EKL - KKK samad 4 liiget, kellest juba varem juttu oli - Aleksander Andre, Maris Luberg Tatajana Tsernjakova ning Svetlana Zolotnikova otsustasid mitte võtta vastu uusi liikmeid. Selle sammu tagamõte jääb ausalt öeldes üsna segaseks. Tean, et vähemalt üks neist neljast inimesest (Tatjana) helistas läbi avalduse esitanud inimesi uurides nende käest, kas nad on minu sõbrad ja teevad seda minu palvel. Kuulsin sellest ise tagantjärgi, kui minuga võtsid ühendust minule täiesti tundmatud inimesed, kes küsisid, et mis toimub. Selle info põhjal kujutan ette, et liikmete mitte vastuvõtmine ning läbihelistamine võivad olla seotud vaid sooviga jääda võimule mitte võttes vastu inimesi, kes  võivad mitte olla nendega sarnaste vaadetega.

9. Protest nelja liikme suhtes kulmineerus väga kiiresti.  EKL juhatusele hakkas laekuma massiliselt avaldusi EKL - KKK eestseisuse eeskrijade vastase tegevuse kohta.

10. Seepeale kirjutasid eelpool nimetatud 4 inimest EKL juhatusele avalduse, millega soovisid, et juhatus kinnitaks nende tagasiastumise EKL - KKK eestseisusest. Selle avaldusega nad sisuliselt lõpetasid oma tegevuse EKL - KKK eestseisuses. Avalduses süüdistati EKL juhatust tekkinud olukorras . See on küll üsna veider süüdistus, kuivõrd juhatus ju ei olnud midagi rohkem teinud, kui palunud EKL - KKK eestseisusel võtta vastu korrektsel koosolekul korrektsed otsused.

11. Avalduse esitamisega koos suunasid nood 4 nö. lahkuvat inimest ära suurema osa EKL - KKK meiliaadressidest EKL juhatuse meilidele. Selline samm on selgelt vastuolus EKL  alusdokumentidega, kus 4 allüksuse eestseisuse liiget omavoliliselt halvavad ühe üksuse tegevuse suunates ära ametlikud allüksuse kanalid. Tegelikult on nendes kahes sammus näha väga selget pahatahtlikust EKL i suunal , millega soovitakse kahjustada nii EKL mainet kui ka igapäeva tegevust.  Tegemist oli ju mitte ühelegi eeskirjale vastava omavoliga millega halvati ühe osa EKL i tegevus täielikult.

12. Nende kahe sammuga tekkis olukord, kus EKL - KKK lakkas töötamast. Olen kuulnud mitmete inimeste suust väljaöelduna lauset, mis siis on hullu. Et lihtsalt keerulisem olukord, aga hullu pole midagi. Tegelikult vaadates Eesti koeraspordi ja koolituse valdkonda on olukord päris hull. Vaadates EKL - KKK d tegelikult enam hullem ei saagi olla.
Seletan lahti olukorra.

A. 4 eelpool nimetatud inimest kirjutasid EKL juhatusele tagasiastumise avalduse. Paraku saab vastavalt EKL allüksuste reglemendile ja EKL - KKK põhimäärusele eestseisuse liikmeid tagasi kutsuda ja uusi kinnitada vaid EKL - KKK üldkoosolek. Ehk siis need inimesed oleksid pidanud kokku kutsuma erakorralise üldkoosoleku ning selle sammuga oleksid nad saanud nö. tagasi kutsutud ning poleks tekkinud tupikut, sest oleks valitud uued asendajad. Mulle isiklikult jääb mulje, et tegelikult ju seda teati ning nö. taotlus oligi tekitada seis, kus EKL juhatus peab hakkama lahendama väga rasket  olukorda, kus üks osa EKL ist sisuliselt lakkab töötamast..

B. Kuna nimetatud 4 inimest halvasid  lahkudes eestseisuse töö, siis järelejäänud 2 liikmel puudub ligipääs osadele EKL - KKK meilidele, neil puudub kvoorumi puudumisel otsustusõigus ning nad ei saa teha midagi, muuhulgas ka kutsuda kokku üldkoosolekut. Nad küll on EKL - KKK eestseisuses, kuid nad ei saa teha sed amilleks nad sinna valiti.

C. Ka EKL juhatus saaks antud olukorras kutsuda vastavalt EKL alusdokumentidele EKL - KKK erakorralise üldkoosoleku. Kõik oleks ju lihtne. Nad jätaks avalduse rahuldamata, sest nad ei tohi seda teha ning kutsuks kokku üldkoosoleku, kes saaks aidata olukorra nö. liikuma.

D. Kahjuks seda ei saa teha, sest EKL - KKK eestseisus võttis vastu oma detsembrikuisel (viimasel) koosolekul 2 liiget , aga jättis käsitlemata väga suure hulga liikmeks astumise avaldusi, mis olid selleks ajaks laekunud. Kui nüüd toimuks EKL - KKK üldkoosolek, siis need EKL liikmed, kes jäeti sihilikult vastu võtmata ei saaks sellel hääletada. See oleks otseselt vastuolus EKL põhikirjaga, mis peaks tagama kõikidele EKL liikmetele võrdse kohtlemise. Seega ei saa EKL juhatus antud olukorrras kutsuda kokku EKL - KKK üldkoosolekut  enne, kui liikmed on vastu võetud.

E. Kokkuvõtvalt võib siis öelda, et hetkel valitseb olukord, kus ülal loetletud 4 inimest on omavoliliselt lõpetanud töö EKL - KKK eestseisuses olles vastavlt EKL - KKK põhimäärusele tegelikult veel eestseisuse liikmed, nad on lõiganud EKL - KKK eestseisuse  dokumentidest omavoliliselt välja teised eestseisuse liikmed ning oma tegevusega tekitanud olukorras, kus tegelikult EKL - KKK enam tegutseda ei saa, sest kokku ei saa kutsuda üldkoosolekut ning eestseisusel pole piisavat kvoorumit. Antud olukorrras võib ju küsida, et aga milleks meile reeglid ja eeskirjad. Olukroda on vaja lahendada, teeme lihtsalt kuidagi ära. Paraku on Eesti Kennelliit väga suur organisatsioon ning sellise MTÜ juhtimisel on vaja jälgida seadust ja eeskirju. Teist moodi lihtsalt ei saa. Omamoodi raskeks muudab olukorra ka asjaolu, et ka EKL i Volinike Koosolekul ei ole valikuid. Vastavalt EKL Põhikirjale võib see üksus vaid luua ja laiali saata allüksust. See tähendab, et ka volinike koosolek ei saa muud teha, kui algatada näiteks EKL - KKK reformimise läbi põhimääruse muutmise. Juhatusel on ka tegelikult võimalus võtta kogu EKL- KKK tegevus nö. üle ehk konstanteerida, et EKL - KKK enam ei tööta ning tekitab oma tegevusega EKL ile nii moraalset kui ka materjaalset kahju. Rohkem midagi teha pole võimalik.

Antud kontekstis võib ju nentida, et järelikult on EKL igasugused eeskirjad kehvad, kui võimaldavad tekkida sellisel olukorral. Olen päri, eeskirjad võiksidki olla paremad, kuid olgem ausad ma ei oleks osanud ka varem ette kujutada, et mingid inimesed lihtsalt oma pahatahtlikusest võivad selliseid samme astuda ning ühe allüksuse nii keerulisse olukorda panna.  Vaevalt, et keegi kes EKL - KKK põhimäärusesse kunagi sisse kirjutas elektrooniliste koosolekute võimaluse kujutas isegi  mitte unes ette, et see võib tekitada olukorra, kus ühe allüksuse kogu tegevus siirdub põhimõttteliselt põranda alla. Kahjuks on vaja uue põhimääruse loomisel nüü dpanustada oluliselt suuremal määral võimaliku pahatahtlikkuse ennetamisele muutes sellega põhimääruse oluliselt puisemaks ja tegevuse seetõttu keerulisemaks. Võrldlusen ameenub kohe lennukil eminemisel vedelike kontroll, mis segab igapäevaselt reainiemst ning mille tekkimises on süüdi ju väike seltskond inimesi, kes olid pahatahtlikud.

Kui kellegil on aega üle ja tahab  lugeda veel pikemalt kogu selle jama kujunemislugu ning seda kuidas KKK juhtimise juures olnud inimesed olles õigust ja ülbust täis sisuliselt ähvardasid ja käitusid üsnagi normaalsete käitumisreeglite vastaselt, saavad seda lugeda sellest eelpool juba mainitud EKL - KKK grupist rohkem
https://www.facebook.com/groups/621323094693961/
Siinkohal mainin veel juurde, et tegemist antud grupi näol on AMETLIKU Eesti Kennelliidu grupiga, kus muuhulgas EKL - KKK juhtimise juures olevad kohtunikud ei näe probleemi ka teiste kohtunike laimamises või muus ebaeetlises käitumises, mis on suunatud EKL juhtorganite suunas.

EKL - KKK tegevusest võiks kirjutada tegelikult pikema loo, ku stooks välja veel ridamisi asju, mis on pannud viimastel aastatel kulmu kergitama. Kuid see ajaks antud loo liiga pikaks ning tean, et EKL revisjon on ka paljude asjadega juba eelnevalt kursis.


No comments:

Post a Comment